Fórum pre katolíkov
Vitajte na fóre.
Meno:
Heslo:
Ostať prihlásený


Registrovať sa
Zabudli ste heslo?
  Portál   Fórum   Zodpovední ľudia   FAQ     Registrovať sa
Aktívne témy | Aktívne ankety | Ďaľšie informácie | Reg. členovia | Prihlásení užívatelia | Zoznam avatarov | Hľadať
Zvoľte si vzhľad: 
 Všetky fóra
 Tradiční a ich pohľady
 Ostatné témy
 Nájdi chybu a dokáž ju
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia otvárať NOVÉ témy
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia odpovedať na témy
Predchádzajúca strana | Nasledujúca strana
 Verzia pre tlač
Autor Previous Topic: Janka a RKC Téma Next Topic: Summorum Pontificum Apoštolský list Benedikta XVI.
Strana: z 7

Rafael

Stav: offline

 Odoslaný - 09 október 2012 :  10:15:13  Zobraziť profil  Pridať Rafael do zoznamu priateľov
citácia:
áno, bol aký bol, už ani presne neviem, ktorý svätec sa to posťažoval pri jeho voľbe, že sa mu zatriasli všetky kosti...

Samozrejme že nepochybujem o jeho Magisteriálnej sile. Ale človek celkom nechápe prečo potom umožňuje takú rôznosť názorov. (to je nakoniec aj problém Quo primum) Žeby naozaj za tým bola akási hra terajšia- teológia je pre nás (teológov) a ako rozhodneme tak bude, laici sa nestarajte. A čo známa námietka o pekelných bránach, túto vec mnohí odmietajú diskutovať práve pre to- pápež v heréze... pekelné brány sú silnejšie (asi sa nemyslí heréza kdesi doma pred spaním pošepky vyslovená)

Pôvodne zaslal mino - 09 október 2012 :  10:01:11
V KC existuju tisice a tisice dogmatickych rozhodnuti, je jasne, ze mnohe z nich sa v Cirkvi opat nepretriasali, CEAO je prikladom tohto druhu. zase ine dogmaticke rozhodnutia sa v Cirkvi otvarali ikskrat, akoby este riesene neboli, to je napriklad Auctorem fidei, ktora zase len opakovala odsudenia, ktore v Cirkvi ohladom jej bohosluzby stale vyskakovali podla bludarskych chutok roznych bludarov v roznych obdobiach.

Ak niekto nepochybuje o magisterialnej sile CEAO, nech si dosledne z toho vyvodi aj odpovede ohladom tych, ktori sa dla toho neriadia. Netrapte sa tym, co Vas trapit nemusi, oni maju problem. Ci lavi ci pravi. Inak ste sam so sebou v nezhode.
Cum ex appostolatus officio
(latinsky text v plnom zneni)

citácia:
... po zralé úvaze s Našimi ctihodnými bratřími, totiž s kardinály svaté církve římské, schvalujeme a obnovujeme s jejich radou a s jejich jednomyslným souhlasem vcelku i jednotlivě každou hrozbu exkomunikací, suspenzí, interdiktem, zbavením úřadu a všemi ostatními odsouzeními, cenzurami a tresty, které byli ode všech Našich předchůdců na takové (případy) uvaleny; dále ty, které ... byly přijaty od Církve Boží na svatých sněmech nebo byly někdy uvaleny či zveřejněny nařízeními a ustanoveními svatých Otců či svatými výnosy, předpisy a kánony apoštolských proti bludařům a rozkolníkům – tyto, tak ustanovujeme natrvalo, musejí být zachovávány a znovu dojít účinnosti, pokud snad v účinnosti nejsou, a v účinnosti zůstat.

Všichni, kdo se dosud od katolické víry odchýlili, upadli do bludu nebo se dostali do rozkolu či takový vyvolali nebo se takovým provinili; jsou –li odhaleni, přiznali se nebo byli usvědčeni, anebo (což Bůh nechť ve své milostivosti a dobrotivosti ode všech odvrátí) se nadále od katolické víry odchylují, upadají do bludu nebo se dostávají do rozkolu či takový vyvolávají nebo se takovým proviňují nebo se o nich zjistilo, že se od katolické víry odchýlili, upadli do bludu nebo se dostali do rozkolu či takový vyvolali nebo se takovým provinili a že byli odhaleni, přiznali se nebo byli usvědčeni; - tito, tak chceme a ustanovujeme, že tito každého stavu, stupně, hodnosti, zaměstnání i znamenité důstojnosti, a to i kdyby byli nositeli důstojnosti biskupské či arcibiskupské nebo byli patriarchy, primasy či měli jinou vyšší církevní důstojnost, i kdyby byli kardinály nebo legáty Apoštolského stolce, kdekoli na zemi, trvale nebo dočasně; že všichni propadají výše uvedeným odsouzením, cenzurám a trestům
...
Biskupové, arcibiskupové, patriarchové, primasové, kardinálové, legáti, ... kteří jiné poučují, a proto jiným musí dávat dobrý příklad setrvání ve svaté církvi katolické; mají těžší vinu než ostatní, protože ničí nejen sebe samé, ale i nečetné další lidi, kteří jsou v duchovních i světských věcech svěřeni jejich péči a vedení, anebo jinak jsou jim podřízeni, táhnou sebou do zkázy a do močálu záhuby. Ve shodě s kardinály a s jejich souhlasem ustanovujeme v této konstituci, která má platit navždy, z odporu proti tak velkému zločinu, se zřetelem k tomu, že v církvi Boží není většího a osudnějšího, a na základě plnosti apoštolské pravomoci stanovujeme, nařizujeme a definujeme, že odsouzení, cenzury a výše uvedené tresty zůstávají v platnosti a účinnosti a zůstanou v účinnosti i v budoucnosti. Všichni společně i každý zvlášť, (totiž) biskupové, arcibiskupové, patriarchové, primasové, kardinálové, legáti, ... kteří dosud zjevně se odchýlili od katolické víry, upadli do bludu nebo se dostali do rozkolu či takový vyvolali nebo se takovým provinili a jako takoví byli odhaleni, přiznali se nebo byli usvědčeni, anebo se v budoucnosti od katolické víry odchýlí, upadnou do bludu nebo se dostanou do rozkolu či takový vyvolají nebo se takovým proviní: budou-li jako takoví odhaleni nebo se přiznají nebo budou usvědčeni; poněvadž jsou v této věci neomluvitelnější než ostatní; tak ztrácejí – mimo potrestání výše uvedených odsouzení, cenzurami a tresty – eo ipso, bez nějakého právního nebo faktického úředního výkonu, své úřady a biskupská sídla, ... Rovněž ztrácejí aktivní i pasivní volební právo a jakoukoli autoritu ve svých klášterech, obročích a církevních úřadech, ať spojených či nespojených s duchovní správou, a to bez ohledu na to, zda jsou světskými kleriky nebo členy některého řádu, i kdyby dosáhli na základě zvláštních výhod nebo apoštolského pokynu čili dispenze nějakého právního titulu, kommendy nebo správy nebo vůbec něčeho, na což nebo k čemu měli právo nebo právní nárok. Budou zbaveni všech výnosů a příjmů a požitků, které jim jsou vyhrazeny a přiděleny
...
Mají být ve všech ohledech vcelku i v každém ohledu jednotlivě považováni za odpadlíky a zrádce, i kdyby předtím některý blud veřejně odpřísáhli před soudem. V žádném čase nemohou být znovu ustanoveni do svých dřívějších úřadů: na biskupský, arcibiskupský, patriarchální primasiální stolec nebo do kardinálské hodnosti nebo do některého čestného úřadu nebo do nějaké větší či menší hodnosti
...
Při zjevných známkách pravé lítosti a náležitého pokání mají být na základě shovívavosti a dobrotivosti Svatého stolce posláni do některého kláštera či na nějaké jiné místo s klášterním denním řádem, aby tam navždy konali pokání o chlebu a vodě v zármutku. Jako takoví odpadlíci mají být pozorováni, jako s takovými se má s nimi nakládat a za takové mají být pokládáni ode všech, jejichž stavu, stupně, hodnosti, zaměstnání mohou dosáhnout, i odevšech, kdo jsou nositeli kterékoli vynikající hodnosti, a to i hodnosti biskupa, arcibiskupa, patriarchy nebo primase či jiné vyšší církevní úřední hodnosti, a také hodnosti kardinálské nebo světské, ...; jako takovým se jim mají vyhýbat a jako takoví mají být zbaveni veškeré lidské útěchy
...
Kromě toho ti, kteří takové, kdo byli přistiženi nebo se přiznali nebo byli usvědčeni, úmyslně jakkoli přijímají nebo obhajují nebo podporují nebo takovým popřávají víry nebo jejich nauky se odvažují vydávat za články víry; tito tedy propadají eo ipso exkomunikaci, jsou bezectní a nemají volební právo, ať osobně či písemně prostřednictvím posla nebo zmocněnce pro veřejné nebo soukromé záležitosti nebo pro poradní výbory, pro synodu nebo koncil provinciální či všeobecný, pro kardinálské konkláve nebo vůbec jakékoli shromáždění věřících. Pro volbu kohokoli nebo k vydání svědectví nemají a nemohou být voláni. Jsou neschopni svědectví a nemají nárok na dědictví; nadto se jim nikdo nemusí zodpovídat z jakékoli záležitosti. ... Nadto klerikové kostelů všech vcelku i každého jednotlivě ztrácejí úřad, také kostelů katedrálních, metropolitních, patriarchálních, jako i klášterů a obročí, církevních úřadů, i kdyby – jak již bylo výše řečeno – je získali řádným způsobem.

Jak klerikové, tak i laikové ztrácejí své úřady eo ipso i kdyby – jak bylo předesláno – tyto získali řádným způsobem jsou-li nositeli výše uvedených důstojností, ...

Preláti a biskupové, kteří před nastoupením svého úřadu zjevně odpadli od katolické víry, ztrácejí eo ipso veškerou autoritu i svůj úřad. Jejich povýšení do úřadu je neplatné a nijak nemůže být zplatněno.

Dodáváme k tomu, že, mělo-li by se někdy zjevně stát, že biskup i kdyby zastával úřad arcibiskupa či patriarchy či primasa nebo byl kardinálem výše jmenované svaté církve římské, ba i kdyby byl legátem nebo římským papežem – jak již bylo výše poznamenáno – pokud by se před svým jmenováním do kardinálské hodnosti nebo před svou volbou římským papežem byl odchýlil od katolické víry, upadl do bludu nebo se dostal do rozkolu či takový vyvolal a zapříčinil, že byl jmenován nebo zvolen neplatně a neúčinně, i kdyby byl svorně zvolen jednomyslnou volbou všech kardinálů. Ta nemůže být zplatněna ani přijetím biskupského svěcení nebo následným převzetím vedení a správy, ani samou intronizací římského velekněze nebo složením holdu nebo poslušností prokazovanou mu ode všech, i kdyby trvala jakkoliv dlouho vůbec nijak nemůže dosáhnout platnosti, ani nemůže být pokládána za platnou v jakékoliv části. Musíme mít za to, že všem, kdo byli takovým způsobem povýšeni do úřadu biskupů, arcibiskupů, patriarchů nebo primasů, byla udělena nebo je udělena v duchovních i časných věcech neplatná oprávněnost jejich správy. Všechno vcelku i jednotlivě, co skrze ně bylo kdykoli vyřčeno, učiněno vykonáno nebo rozhodnuto a všechno, co z toho vyplývá, postrádá platnost a vůbec nikomu nemůže poskytnout nějakou jistotu nebo dát nějaké právo. Tak ztrácejí tito takovým způsobem do úřadu jmenovaní nebo zvoleni eo ipso a bez jakéhokoliv prohlášení každou důstojnost, postavení, čest, každý titul, každou autoritu, každý úřad a každou pravomoc, i kdyby tito takovým způsobem byli do úřadu jmenováni nebo zvoleni, všichni vcelku a každý jednotlivě, se předtím neodchýlili od katolické víry a nestali se bludaři a nedostali se do rozkolu či takový nevyvolali a k takovému nedali podnět, ale stalo se tak až potom.[/u]

Podřízeným osobám, a to jak světským a řeholním klerikům, tak i laikům, a také kardinálům, i těm, kteří se zúčastnili volby papeže jenž předtím odpadl od víry nebo byl bludařem či rozkolníkem, nebo nějak jinak mu dávali za pravdu a slíbili mu poslušnost a složili mu hold, ... je dovoleno, beztrestně se kdykoliv zříci povinné poslušnosti a oddanosti vůči těmto, takovým způsobem do úřadu jmenovaným nebo zvoleným a těchto se stranit jako kouzelníků, pohanů, nevěstek a arcibludařů. Nicméně tyto podřízené osoby zůstávají nadále zavázáni věrností a poslušností vůči budoucím biskupům, patriarchům, primasům a vůči budoucímu římskému papeži, jenž bude následovat podle kanonického práva. K většímu zahanbení těchto takovým způsobem jmenovaných a zvolených, chtějí-li tito nadále pokračovat ve vedení a správě, je dovoleno, povolat proti nim pomoc světského ramene. Proto nesmějí ti, kteří se zřekli věrnosti a poslušnosti vůči těmto takovým způsobem jmenovaným a zvoleným podle výše uvedeného pravidla, být považováni za ty, kdo trhají nesešívané roucho Páně, ani podléhat cenzurám nebo mstícímu potrestání.

Tomu neodporují apoštolská ustanovení a nařízení, ani privilegia a apoštolské listy, které těmto biskupům, arcibiskupům, patriarchům, primasům a kardinálům i komukoliv jinému – ať v jakékoliv souvislosti nebo v jakékoliv formě s jakýmikoliv klauzulemi – byli kdykoli vydáni; ani dekrety – ať vydané jako motu proprio nebo z jistého vědomí a v plnosti apoštolské pravomoci nebo i prostřednictvím konzistoře nebo jakýmkoli jiným způsobem, ani kdyby byly znovu schváleny a obnoveny a v mezích kanonického práva; ani kterákoliv kapitula, konkláve; i kdyby byly stvrzeny přísahou nebo apoštolským potvrzením nebo jakýmkoli jiným potvrzením, byť i od Nás samých. Všechny tyto současné přípovědi, jim dané, které byly výslovně vyjmenovány a uvedeny, které jinak zůstávají v platnosti, My nyní speciálně pro tyto případy rušíme, aniž by tomu cokoli jiného odporovalo.

Aby však tento list došel vědomosti všech, jichž se týká, ... musí být považováno za slavnostní a zákonné, a žádné další vyhlášení není žádoucí, (potřebné) ani se o něm neuvažuje.

Není tedy nikomu dovoleno, tento spis Našeho schválení , obnovení, sankce, ustanovení, zrušení, deklarace a dekretu komolit nebo opovážlivě proti němu vystupovat. Kdyby se o to někdo pokusil nechť ví, že na sebe přivolá hněv všemohoucího Boha a svatých apoštolů Petra a Pavla.Dáno v Římě u sv. Petra, v roce 1559, roce od vtělení Páně,

15. dne před březnovými kalendami (tj. 15. února), ve 4. roce Našeho pontifikátu.

+ Já Pavel, biskup Církve katolické, jsem podepsal.
(Následují podpisy 31 kardinálů)
 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 3722  ~  Člen od: 18 január 2008  ~  Posledná návšteva: 17 máj 2022 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mino

Stav: offline

 Odoslaný - 09 október 2012 :  13:00:09  Zobraziť profil  Pridať mino do zoznamu priateľov
K tomuto stručne - odpadol problém s tým kto má usvedčiť, kto má posúdiť... samotným heretickým aktom stráca úrad... tak naspäť k téme a ideme zisťovať či k heretickému aktu teda došlo.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4422  ~  Člen od: 27 november 2011  ~  Posledná návšteva: 22 február 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Rafael

Stav: offline

 Odoslaný - 09 október 2012 :  13:24:44  Zobraziť profil  Pridať Rafael do zoznamu priateľov
Naco?
K comu to potrebujete?
Aky myslite ze bude vysledok?

Pre Vasu spasu vobec nie je potrebne zistovat, ci ten alebo onen je heretik, pokial samotne toto zistovanie je naviazane na kopec tazkosti rozneho charakteru. Tym sa netvrdi, ze jasne rozpoznanie heretickosti niekoho, je neuzitocne. Vplyv na spasu ma len a iba status gratiae in ultima agonia, a pre tento ciel pitvat Ratzingerove pociny nie je nijako potrebne. Nastastie.


 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 3722  ~  Člen od: 18 január 2008  ~  Posledná návšteva: 17 máj 2022 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mino

Stav: offline

 Odoslaný - 09 október 2012 :  18:21:01  Zobraziť profil  Pridať mino do zoznamu priateľov
Asi je tam psychologická zábrana- tá predstava- pápež stratil úrad, to sa nikdy nestalo, pre mňa je to proste nepredstaviteľné... a toto je ešte horšie, tu by sa jednalo o to, že tu nikto žiadny úrad nemal... toto je pandorina skrinka.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4422  ~  Člen od: 27 november 2011  ~  Posledná návšteva: 22 február 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mino

Stav: offline

 Odoslaný - 09 október 2012 :  20:46:26  Zobraziť profil  Pridať mino do zoznamu priateľov
nebo římským papežem – jak již bylo výše poznamenáno – pokud by se před svým jmenováním do kardinálské hodnosti nebo před svou volbou římským papežem byl odchýlil od katolické víry, upadl do bludu nebo se dostal do rozkolu či takový vyvolal a zapříčinil, že byl jmenován nebo zvolen neplatně a neúčinně, i kdyby byl svorně zvolen jednomyslnou volbou všech kardinálů. Ta nemůže být zplatněna ani přijetím biskupského svěcení nebo následným převzetím vedení a správy, ani samou intronizací římského velekněze nebo složením holdu nebo poslušností prokazovanou mu ode všech, i kdyby trvala jakkoliv dlouho vůbec nijak nemůže dosáhnout platnosti, ani nemůže být pokládána za platnou v jakékoliv části.

aj týmto smerom by sa dalo vydať...

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4422  ~  Člen od: 27 november 2011  ~  Posledná návšteva: 22 február 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mino

Stav: offline

 Odoslaný - 10 október 2012 :  07:02:39  Zobraziť profil  Pridať mino do zoznamu priateľov
Napadli ma ešte dve veci:
či potom nie je vcelku zavádzajúce to všetko takto zľahčovať: Pokud by Božím dopuštěním byl sám ďábel zvolen papežem, je třeba svatému stolci vzdávat úctu a poslouchat ho ve všem, co spravedlivě požaduje. (Mons. Lefebvre v dopise budoucím biskupům)

A dobré by bolo vypísať, súťaž za fotku nejakého Angela Roncalliho vyobliekaného nápadne odlišne ako katolíckeho veriaceho.(nie to ešte kňaza)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4422  ~  Člen od: 27 november 2011  ~  Posledná návšteva: 22 február 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Mx

Stav: offline

 Odoslaný - 10 október 2012 :  19:12:33  Zobraziť profil  Pridať Mx do zoznamu priateľov
Problém bude ale v tom, čo je chápané pod - kdo by se před volbou
citácia:
byl odchýlil od katolické víry, upadl do bludu nebo se dostal do rozkolu či takový vyvolal a zapříčinil


Je na mieste sa spýtať, či sú všetky bludy rovnako nebezpečné. Napríklad so schizmou to tiež nie je také jednoduché, ako sa to tu prezentuje. Veľa ľudí si zamieňa schizmu s neposlušnosťou či herézou (oddelenie sa od Cirkvi - paralelná hierarchia, neposlušnosť pápežovi, neuznávanie pápeža).

Podľa mňa (a asi nielen mňa, ale aj niektorí teológovia to tvrdia) na stratu úradu je potrebná formálna heréza vo veciach De FIDE. Čo sa zatiaľ u pápeža ale ani "kandidáta" nestalo, aspoň mi to nie je známe.

Upadnúť do bludu, odchýliť sa je možné len tak, že som na to upozornený a nenapravím sa. Či?

RKC

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1076  ~  Člen od: 01 február 2006  ~  Posledná návšteva: 19 júl 2021 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Rafael

Stav: offline

 Odoslaný - 10 október 2012 :  20:56:38  Zobraziť profil  Pridať Rafael do zoznamu priateľov
citácia:


A dobré by bolo vypísať, súťaž za fotku nejakého Angela Roncalliho vyobliekaného nápadne odlišne ako katolíckeho veriaceho.(nie to ešte kňaza)

Pôvodne zaslal mino - 10 október 2012 :  07:02:39Moc neprovokujte, bo podlahnem pokuseniu zase vsetko predlozit vam na tacke az pod nos.
Indicia: John Carpi, Istanbul, Ruza a kriz, Roncalli este iba ako nuncius

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 3722  ~  Člen od: 18 január 2008  ~  Posledná návšteva: 17 máj 2022 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mino

Stav: offline

 Odoslaný - 11 október 2012 :  07:06:02  Zobraziť profil  Pridať mino do zoznamu priateľov
Tak radšej nejdem, len pár vecičiek na úvahu,(pre ostatných) roku 1903 nechýbalo veľa, a na pápežský stolec sa takmer dostal vysokopostavený člen lóže, prekazila to len intervencia (právo veta) jedného štátu (to zrejme spečatilo jeho osud a pomsta neskôr bola sladká). Nevyšlo to aj preto, že oni sami neboli verní tomu, čo si stanovili- nemal by byť členom lóže. Nechápem celkom naivitu niektorých, ktorí si myslia, že podmienky neskôr boli lepšie. O pár rokov po jednej vojne, bol ten štát čo im to prekazil tatam a vznikli nám tu demokracie. Asi nie je treba rozoberať kto stál na ich čele, a na akých "kresťanských" základoch vznikli. (predtým sa chudáčkovia museli ťažko infiltrúvať, aby robili aspoň poradcov- mimochodom aj zmieňovaný vetovaný kandidát bol nejakým tým tajomníkom Leva XIII- v dnešnej dobe by sa to nemohlo stať(fakt???) našťastie neskôr ako vydal známe Humanum genus (doporučujem si aj pozrieť ako postupne vyschýna prameň dokumentov, ktoré bezpochyby vrcholili práve v HG... po určitom roku sa už o tom ani nehovorí a paradoxne tých čo sa to týka už sú v čele štátov, zakladajú organizácie- ako inak mierové), ktorý je dnes v hlbokom zabudnutí, ale nakoniec problematiky sa dotkol predsa len jeden dokument- CIC 1983, ako? nech si každý pozrie...(zrejme nás to malo presvedčiť že známe ľudové- zlá burina nevyhynie, neplatí a Lev bol zbytočne "konšpirátorský"...čo bezpochyby dosť veľa pápežov od Klementa XII a jeho In eminenti, ak ma niekto tak nazve, tak potom od Klementa XII sedeli na stolci samí "konšpirátori" a "paranoici")

A Roncalli, po sympatiách k Steinerovi, ľavičiarom, nakoniec fotka kde úplne náhodou... (ale pozor aj Frank Sinatra je na nejakej fotke a okolo sú samí mafiáni- a on povedal, že on nebude zisťovať kto sa s ním chce predsa odfotiť, a je naozaj "čistá" náhoda, že to boli samí mafiáni)... ale aby sme nestrašili, určite sa vyspovedal, určite bol zbavený exkomunikácie (nie náhodu rezervovanej pápežovi?) a do konkláve vstúpil čistý ako ľalia, a podľa minulosti len s tými najkatolíckejšími úmyslami, dám za to ruku do ohňa (to fakt??? podľa toho čo nasledovalo?) Dúfam, že som tu nedal nič, čo nie je bežne dostupné.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4422  ~  Člen od: 27 november 2011  ~  Posledná návšteva: 22 február 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mino

Stav: offline

 Odoslaný - 11 október 2012 :  07:13:00  Zobraziť profil  Pridať mino do zoznamu priateľov
A inak fakt nedokážem pochopiť Lefébvra, bol dosť vzdelaný, poznal CEAO, načo pchal "diabla" na pápežský stolec, ja neviem ale potom sa musia vymýšľať všelijaké tie okľuky ako sedeprivacionizmus a pod. úvahy kde sa snažia dať do súladu herézu a pápeža a tvrdia, že heréza a pápež môžu nažívať v symbióze. CEAO nič také nepozná, má jasné pravidlá. Začínam mať pocit, že určitá forma tradicionizmu, mi začína byť podozrivá.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4422  ~  Člen od: 27 november 2011  ~  Posledná návšteva: 22 február 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mino

Stav: offline

 Odoslaný - 01 december 2012 :  20:02:39  Zobraziť profil  Pridať mino do zoznamu priateľov
citácia:
Naco?
K comu to potrebujete?
Aky myslite ze bude vysledok?

Pre Vasu spasu vobec nie je potrebne zistovat, ci ten alebo onen je heretik, pokial samotne toto zistovanie je naviazane na kopec tazkosti rozneho charakteru. Tym sa netvrdi, ze jasne rozpoznanie heretickosti niekoho, je neuzitocne. Vplyv na spasu ma len a iba status gratiae in ultima agonia, a pre tento ciel pitvat Ratzingerove pociny nie je nijako potrebne. Nastastie.Pôvodne zaslal Rarach - 09 október 2012 :  13:24:44ma tento bod som aj ja zredukoval celé svoje snaženie. Na ničom inom nezáleží, sú jednoducho húštiny, z ktorých sa nedá vymotať.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4422  ~  Člen od: 27 november 2011  ~  Posledná návšteva: 22 február 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mino

Stav: offline

 Odoslaný - 12 február 2013 :  08:45:43  Zobraziť profil  Pridať mino do zoznamu priateľov
CEAO sa aj teraz budem držať ako kliešť, aby som si hneď urobil jasno, v tej neprehľadnej situácii.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4422  ~  Člen od: 27 november 2011  ~  Posledná návšteva: 22 február 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mino

Stav: offline

 Odoslaný - 06 marec 2013 :  08:39:27  Zobraziť profil  Pridať mino do zoznamu priateľov
citácia:
Naco?
K comu to potrebujete?
Aky myslite ze bude vysledok?

Pre Vasu spasu vobec nie je potrebne zistovat, ci ten alebo onen je heretik, pokial samotne toto zistovanie je naviazane na kopec tazkosti rozneho charakteru. Tym sa netvrdi, ze jasne rozpoznanie heretickosti niekoho, je neuzitocne. Vplyv na spasu ma len a iba status gratiae in ultima agonia, a pre tento ciel pitvat Ratzingerove pociny nie je nijako potrebne. Nastastie.Pôvodne zaslal Rarach - 09 október 2012 :  13:24:44Ja som si to dlho neuvedomoval, a zbytočne som svojho času vstúpil na neistú pôdu hľadania odpovede, ktorú som vôbec nepotreboval.
Mal som to otočiť jednoducho opačne- počúvať heretikoviny či nepočúvať?
Potom eventuálne riešiť to, či pochádzajú od niekoho kto je eventuálne pápež.
Keby som to hneď postavil takto, nebol by som stratil určitý čas.
Ale zas je tu neistá a zamínovaná pôda tzv. tradicionalizmu, kde majú naozaj veľmi mazane(vieme dobre prečo) vypracované teórie o tom, ako udržať vo funkciách (eventuálne aj pápežskej) aj samotného diabla.

A aj tu sa stretávam na odvolávanie na US, a rozprávke o nesúdení pápeža. A pritom CEAO hovorí o niečom inom- o tom, že niekto sa pápežom, biskupom, kardinálom ani NESTANE, nie o tom, ako z nejakého úradu dostať diabla, ak sa tam dostal.

Takže mal som hneď rozoznať čo treba robiť a čo iba nezanedbávať.
A varujem tých, ktorí sa odhodlajú hľadať odpovede na neistej pôde "tradicionalizmu". Riskujú neintegritu a nekonzistenciu svojich názorov.

Táto téma sa zdala neriešiteľná pokiaľ sa riešila len teoreticky.
Ja som si zodpovedal iba na dve otázky- bolo z katedry niečo povedané o tom či Santissimum patrí mimo KC?
Videl som na vlastné oči, ako sám strážca viery svojho času dal oblátku nejakému heretikovi?

A tým pádom tie prekrúcačky tu, o tom ako je čo myslené, a nemyslené stratili zmysel.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4422  ~  Člen od: 27 november 2011  ~  Posledná návšteva: 22 február 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mino

Stav: offline

 Odoslaný - 13 marec 2013 :  10:44:55  Zobraziť profil  Pridať mino do zoznamu priateľov
Preláti a biskupové, kteří před nastoupením svého úřadu zjevně odpadli od katolické víry, ztrácejí eo ipso veškerou autoritu i svůj úřad. Jejich povýšení do úřadu je neplatné a nijak nemůže být zplatněno.

Dodáváme k tomu, že, mělo-li by se někdy zjevně stát, že biskup i kdyby zastával úřad arcibiskupa či patriarchy či primasa nebo byl kardinálem výše jmenované svaté církve římské, ba i kdyby byl legátem nebo římským papežem – jak již bylo výše poznamenáno – pokud by se před svým jmenováním do kardinálské hodnosti nebo před svou volbou římským papežem byl odchýlil od katolické víry, upadl do bludu nebo se dostal do rozkolu či takový vyvolal a zapříčinil, že byl jmenován nebo zvolen neplatně a neúčinně, i kdyby byl svorně zvolen jednomyslnou volbou všech kardinálů. Ta nemůže být zplatněna ani přijetím biskupského svěcení nebo následným převzetím vedení a správy, ani samou intronizací římského velekněze nebo složením holdu nebo poslušností prokazovanou mu ode všech, i kdyby trvala jakkoliv dlouho vůbec nijak nemůže dosáhnout platnosti, ani nemůže být pokládána za platnou v jakékoliv části.vďaka, za jasné usmernenie.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4422  ~  Člen od: 27 november 2011  ~  Posledná návšteva: 22 február 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Mato

Stav: offline

 Odoslaný - 13 marec 2013 :  10:47:28  Zobraziť profil  Pridať Mato do zoznamu priateľov
citácia:

pokud by se před svým jmenováním do kardinálské hodnosti nebo před svou volbou římským papežem byl odchýlil od katolické víry,
Pôvodne zaslal mino - 13 marec 2013 :  10:44:55


A ak sa to stane po menovani do funkcie?

Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 12043  ~  Člen od: 29 september 2003  ~  Posledná návšteva: 19 jún 2022 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mino

Stav: offline

 Odoslaný - 13 marec 2013 :  10:54:46  Zobraziť profil  Pridať mino do zoznamu priateľov
Po získaní úradu sa to rieši ako prípad straty úradu herézou.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4422  ~  Člen od: 27 november 2011  ~  Posledná návšteva: 22 február 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

drak

Stav: offline

 Odoslaný - 13 marec 2013 :  12:27:03  Zobraziť profil  Pridať drak do zoznamu priateľov
Rarach prosim ta, co si ty za cloveka? Si knaz alebo mas rodinu a "svetske" zamestnanie? Prezrad prosim, ak ti to nejako extra nevadi. Vdaka

 Krajina: Antigua and Barbuda  ~  Počet príspevkov: 17  ~  Člen od: 01 máj 2012  ~  Posledná návšteva: 10 apríl 2013 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Robel

Stav: offline

 Odoslaný - 13 marec 2013 :  20:02:20  Zobraziť profil  Pridať Robel do zoznamu priateľov
citácia:
Rarach prosim ta, co si ty za cloveka? Si knaz alebo mas rodinu a "svetske" zamestnanie? Prezrad prosim, ak ti to nejako extra nevadi. Vdaka

Pôvodne zaslal drak - 13 marec 2013 :  12:27:03


Záleží na tom?

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 968  ~  Člen od: 11 august 2011  ~  Posledná návšteva: 30 december 2019 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Robel

Stav: offline

 Odoslaný - 13 marec 2013 :  20:04:39  Zobraziť profil  Pridať Robel do zoznamu priateľov
citácia:
citácia:

pokud by se před svým jmenováním do kardinálské hodnosti nebo před svou volbou římským papežem byl odchýlil od katolické víry,
Pôvodne zaslal mino - 13 marec 2013 :  10:44:55


A ak sa to stane po menovani do funkcie?

Pôvodne zaslal Mato - 13 marec 2013 :  10:47:28


"Tak ztrácejí tito takovým způsobem do úřadu jmenovaní nebo zvoleni eo ipso a bez jakéhokoliv prohlášení každou důstojnost, postavení, čest, každý titul, každou autoritu, každý úřad a každou pravomoc, i kdyby tito takovým způsobem byli do úřadu jmenováni nebo zvoleni, všichni vcelku a každý jednotlivě, se předtím neodchýlili od katolické víry a nestali se bludaři a nedostali se do rozkolu či takový nevyvolali a k takovému nedali podnět, ale stalo se tak až potom."

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 968  ~  Člen od: 11 august 2011  ~  Posledná návšteva: 30 december 2019 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Robel

Stav: offline

 Odoslaný - 13 marec 2013 :  20:06:03  Zobraziť profil  Pridať Robel do zoznamu priateľov
citácia:
Po získaní úradu sa to rieši ako prípad straty úradu herézou.

Pôvodne zaslal mino - 13 marec 2013 :  10:54:46


CEAO rieši aj toto.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 968  ~  Člen od: 11 august 2011  ~  Posledná návšteva: 30 december 2019 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Lucia

Stav: offline

 Odoslaný - 13 marec 2013 :  20:08:10  Zobraziť profil  Pridať Lucia do zoznamu priateľov
citácia:
Rarach prosim ta, co si ty za cloveka? Si knaz alebo mas rodinu a "svetske" zamestnanie? Prezrad prosim, ak ti to nejako extra nevadi. Vdaka

Pôvodne zaslal drak - 13 marec 2013 :  12:27:03Zvedavost - mrcha cnost.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 1472  ~  Člen od: 22 december 2009  ~  Posledná návšteva: 14 júl 2020 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mino

Stav: offline

 Odoslaný - 14 marec 2013 :  21:42:22  Zobraziť profil  Pridať mino do zoznamu priateľov
citácia:
citácia:
Po získaní úradu sa to rieši ako prípad straty úradu herézou.

Pôvodne zaslal mino - 13 marec 2013 :  10:54:46


CEAO rieši aj toto.

Pôvodne zaslal Robel - 13 marec 2013 :  20:06:03Súhlasím(netýka sa to samozrejme tohto prípadu čo sa preberá tu, lebo tu sa strácali úrady-ak vôbec ich niekto aj mal- pred dosahovaním tej najvyššej hodnosti), a priznám sa, že stále ma mrazí tá jasnosť a tvrdosť. Ale jednoducho neskôr úvahy išli týmto smerom a potvrdili to.(a precizovali)
Ale vyhlásené, stanovené a definované je to jasne(niet pochýb že sa jedná o Magisteriálny výrok)... a pasáž:,,... tak ztrácejí ...eo ipso, bez nějakého právního nebo faktického úředního výkonu, své úřady a biskupská sídla..." je zlatým klincom. (pápež tu nie je priamo menovaný-ak som neprehliadol- na rozdiel od pasáže zaoberajúcej sa nezískaním úradu)


 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4422  ~  Člen od: 27 november 2011  ~  Posledná návšteva: 22 február 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Robel

Stav: offline

 Odoslaný - 15 marec 2013 :  22:46:56  Zobraziť profil  Pridať Robel do zoznamu priateľov
citácia:
a pasáž:,,... tak ztrácejí ...eo ipso, bez nějakého právního nebo faktického úředního výkonu, své úřady a biskupská sídla..." je zlatým klincom. (pápež tu nie je priamo menovaný-ak som neprehliadol- na rozdiel od pasáže zaoberajúcej sa nezískaním úradu)

Pôvodne zaslal mino - 14 marec 2013 :  21:42:22


"Všechno vcelku i jednotlivě, co skrze bylo kdykoli vyřčeno, učiněno vykonáno nebo rozhodnuto."

"Skrze nich", kto sú to oni? Predsa predtým menovaní - "biskup i kdyby zastával úřad arcibiskupa či patriarchy či primasa nebo byl kardinálem výše jmenované svaté církve římské, ba i kdyby byl legátem nebo římským papežem".

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 968  ~  Člen od: 11 august 2011  ~  Posledná návšteva: 30 december 2019 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mino

Stav: offline

 Odoslaný - 15 marec 2013 :  23:03:27  Zobraziť profil  Pridať mino do zoznamu priateľov
Tak si to doplním. (plus tie neskoršie, Bellarmina a Suareza, ktorí sa už mohli oprieť o tento jasný dokument, a potom aj neskôr, ale tu stačí aj toto)
Nakoniec je to divné, že niekto z tohoto vyvodil, že sa jedná vraj o súdenie pápeža, a samozrejme nejedná, lebo to súdenie sa týka len pápeža ktorý sa ním stal, alebo pápeža ktorý ním ostal(neupadol do herézy).
Prečo si potom niekto komplikuje život? Po uverejnení tejto bully, sa veľmi dlho neobjavil kandidát na jej uplatnenie.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4422  ~  Člen od: 27 november 2011  ~  Posledná návšteva: 22 február 2015 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

janka

Stav: offline

 Odoslaný - 27 jún 2013 :  22:48:17  Zobraziť profil  Pridať janka do zoznamu priateľov
status gratiae in ultima agonia
co znamena toto v preklade?

 Krajina: Hungary  ~  Počet príspevkov: 5687  ~  Člen od: 27 január 2004  ~  Posledná návšteva: 07 január 2016 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky
Strana: z 7 Previous Topic: Janka a RKC Téma Next Topic: Summorum Pontificum Apoštolský list Benedikta XVI.  
 Verzia pre tlač
Predchádzajúca strana | Nasledujúca strana
Choď na:
 Image Forums 2001 Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.06