Fórum pre katolíkov
Vitajte na fóre.
Meno:
Heslo:
Ostať prihlásený


Registrovať sa
Zabudli ste heslo?
  Portál   Fórum   Zodpovední ľudia   FAQ     Registrovať sa
Aktívne témy | Aktívne ankety | Ďaľšie informácie | Reg. členovia | Prihlásení užívatelia | Zoznam avatarov | Hľadať
Zvoľte si vzhľad: 
 Všetky fóra
 Mimo pôvodnú myšlienku fóra
 Cirkev a rozdielne názory
 Budúcnosť
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia otvárať NOVÉ témy
   V tomto fóre môžu všetci užívatelia odpovedať na témy
 Verzia pre tlač
Autor Previous Topic: Kňaz a žena II. Téma   

pavelba

Stav: offline

 Odoslaný - 11 november 2004 :  09:57:35  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: pavelba  Pridať pavelba do zoznamu priateľov
V tejto téme, môžeme rozoberať otázku, čo nás čaká v budúcnosti na tomto svete, i mimo neho.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4769  ~  Člen od: 06 december 2003  ~  Posledná návšteva: 28 máj 2007 Upozorniť moderátora 

pavelba

Stav: offline

 Odoslaný - 11 november 2004 :  09:58:36  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: pavelba  Pridať pavelba do zoznamu priateľov
Hádes od Kristovho vystúpenia k Otcovi.

Písmo nám zjavuje, že od Kristovho vzkriesenia a vystúpenia k Otcovi už časť „hádesu“ známa ako „lono Abrahámovo“, alebo raj, nie je ďalej miestom pre zosnulých v spravodlivosti. Táto časť prestala plniť svoju funkciu a keďže ju ďalej Písmo neuvádza, pravdepodobne už neexistuje. Do času, kedy bol Kristus vzkriesený, predstavoval „hádes, resp. šeol“ miesto duchov, kde prebývali jak spasení, tak aj zatratení. Po Kristovom vzkriesení, už toto miesto „dole“, nie je viac spomínané ako miesto vykúpených, /duchovných podstát/, duchov. Po Pánovom vzkriesení, sa už neuvádza o duchoch že „zostupujú“, ale že „vystupujú“. V liste Korinťanom sa píše:
2 Korintským 12:2 Znám človeka v Kristovi - pred štrnástimi roky, či v tele, neviem, či mimo tela, neviem; Bôh vie -, ktorý bol ako taký vytrhnutý až do tretieho neba.
3 A znám takého človeka - či v tele, či krome tela, neviem; Bôh vie -,
4 že bol vytrhnutý do raja a počul nevysloviteľné slová, ktoré nesmie človek hovoriť.

Slovné spojenia „vytrhnutý až do tretieho neba“ a „vytrhnutý do raja“, ukazujú, že raj a tretie nebo je to isté miesto. To dokazuje, že raj či tretie nebo je to isté miesto, miesto pobytu duchov „hore“. Niekto môže poznamenať: „Ak je skutočne pravda, že raj, miesto spravodlivých je teraz hore, a že je to v treťom nebi, musíme mať viac dôkazov v Písmach“. Jeden osamotený a vytrhnutý verš nikdy nepredstavuje oporu pre pravdivé učenie. Pozrime sa na to, kedy nastala táto zmena, a ktoré verše ju potvrdzujú. Odpoveďou je, že táto zmena nastala pri vystúpení Pána Ježiša Krista na nebesia, na miesto po Božej pravici..
Efezským 4:8 Preto hovorí: Vystúpiac na výsosť zajal zajatie a dal ľuďom dary.
9 Ale to, že vystúpil, čože je iné, ako že aj prv sostúpil do hlbších častí ako je zem?
10 Ten, ktorý to sostúpil, je ten istý, ktorý aj vystúpil nad všetky nebesia, aby naplnil všetko.

Pri svojom vystúpení vo verši 8 vzal so sebou duchov, dosiaľ prebývajúcich dolu v „hádese“. Písmo hovorí, že „zajal zajatie“, teda zajal zajatých a s nimi vystúpil hore . V preklade Biblie Kralickej je to vidieť jasnejšie:
Efezským 4:8 Protož dí Písmo: Vstoupiv na výsost, jaté vedl vězně, a dal dary lidem.

Na doplnenie predchádzajúcich miest pripájam ďalšie dôkazy svedčiace o tom, že raj, miesto spravodlivých duchov, bol prenesený a nie je viac dolu v „hádese“. Sme si istí, že spravodliví zosnulí nie sú viac v „hádese“, pretože vieme, že sú spolu s Kristom tam, kde je On. Pavel píše v Filip 1:23, že si žiada zomrieť a byť s Kristom. V 2Kor 5:6-8 používa silné slová, aby vyjadril svoju dôveru, že vysťahovať sa z tela je toľko ako odísť domov k Pánovi. Spravodliví mŕtvi, sú s Kristom, sú doma u Pána, preto musia byť tam, kde je Kristus. Nuž a kde je Pán Ježiš Kristus? V „hádese“? Nie, vieme, že Pán nieje v „hádese“, lebo je to napísané v Skutkoch 2:27. Kde teda je? Veľa iných miest svedčí o tom, že vstúpil na nebesia a je po pravici Božej . Nakoľko duchovia /duchovné podstaty/ spravodlivých sú s Pánom, musia byť tam, kde je On. V nebi, nie dolu v „hádese“, časti zvanej lono Abrahámovo. Tieto skutočnosti ukazujú, že raj, miesto pobytu spravodlivých, nie je viac v „hádese“, ale že od Kristovho vzkriesenia a nanebovstúpenia je miesto spravodlivých v treťom nebi s Pánom. Ježiš Kristus prehlásil jasne a zreteľne, že brány pekelné /hádesu a šeolu/ nepremôžu Jeho cirkev.
Matúš 16:18 A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev, a nepremôžu jej ani brány ríše smrti;

Tento verš nie je o prvenstve a nástupníctve Petra ako vodcu cirkvi a apoštolov , tento verš je o zbudovaní miestnej cirkvi, zboru v Jeruzaléme, ktorý bol prvým zhromaždením kresťanov . Nie, „hádes, šeol, ríša smrti“ nezadržala ani jedného z veriacich, spasených, svätých tej doby. Spravodliví, veriaci z obdobia pred Kristom, museli ísť preto do „šeolu, hádesu“, lebo ich hriechy ešte neboli odstránené. To sa udialo až na kríži Golgoty.
Židom 9:26 keďže by bol musel mnoho ráz trpieť od založenia sveta. Ale teraz pri skonaní vekov zjavil sa raz navždy na odstránenie hriechu svojou obeťou.
Židom 10:4 Lebo nie je možné, aby krv býkov a kozlov odňala hriechy.

Až vtedy, keď sú hriechy starozákonných svätých odstránené Kristovou obetou na Golgote, je im umožnené vstúpiť do Božej prítomnosti tak, ako prichádzajú duchovia vykúpených v prítomnom veku. Majme stále na pamäti, že miesto pobytu pre nespravodlivých je nezmenené. Duchovné podstaty týchto ľudí odchádzajú stále do „hádesu“, do miesta múk. O žiadnej zmene ich pobytu nás Písmo neinformuje, naopak čítame o mieste, z ktorého budú privedení pred súd. Bude to zo /SZ/ šeolu, /NZ/ hádesu, z identického miesta pre zatratených.
Zjavenie 20:13 A more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, i smrť i peklo daly mŕtvych, ktorí boli v nich, a boli súdení jeden každý podľa svojich skutkov.

I tento verš potvrdzuje, že „hádes“, teda „peklo“, je stále miestom pre nevykúpených a bude až do okamihu, kým sa nedostavia pred súd. Pozrime sa teraz na miesta, kde sú zosnulí vykúpení. Písmo uvádza, že sú spolu s Pánom Ježišom Kristom. Ich príbytkom je raj, tretie nebo. Čo znamenajú tieto výrazy?

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4769  ~  Člen od: 06 december 2003  ~  Posledná návšteva: 28 máj 2007 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

pavelba

Stav: offline

 Odoslaný - 11 november 2004 :  09:59:53  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: pavelba  Pridať pavelba do zoznamu priateľov
Realita troch nebies, raja.

Slovo „nebo, nebesia“ je v Biblii užívané v trojakom rozdielnom a presne vymedzenom význame. V nasledovnom citáte čítame o nebi v súvislosti so zemskou atmosférou. To je oblasť ovzdušia.
Skutky 14:17 hoci aj nenechal seba bez svedoctva činiac dobre, dávajúc nám dažde z neba a úrodné časy, naplňujúc nás pokrmom a naše srdcia veselosťou.

Z ďalšieho verša sa dozvedáme o ponebeských oblastiach, v tomto prípade sú to miesta, kde sa zdržujú kniežatsvá a mocnosti zla. Nazvime túto oblasť „Satanovou doménou“.
Efezským 6:12 Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach.

A nakoniec charakteristika nebies, ako miesta Božej prítomnosti.
Nehemiáš 9:6 Ty si, ó, Hospodine, ty si sám jediný! Ty si učinil nebesia, nebesia nebies a všetko ich vojsko, zem a všetko, čo je na nej, moria a všetko, čo je v nich, a ty dávaš tomu všetkému život, a vojsko nebies sa tebe klania.
Židom 8:1 Ale hlavné pri tom, o čom je slovo, je to, že máme takého veľkňaza, ktorý sa posadil po pravici trónu Veličenstva v nebesiach

Aj v týchto veršoch nesmieme vidieť, zamieňať si prítomný raj, či tretie nebo s večným nebom a Novým Jeruzalémom. Toto nebo, kde sídli „veličenstvo“ v nebesiach, bolo s najväčšou pravdepodobnosťou „tretie“ nebo, kam bol vytrhnutý Pavel po kamenovaní pred Lystrou. /Sk 14:19/. Pavel píše o treťom nebi v 2Kor 12:1-4. V týchto veršoch stotožňuje tretie nebo a raj. Právom teda predpokladáme, že to je miesto v nebi, kde radujú aj nad jedným obráteným hriešnikom. /Luk 15:7/.
Uvažujme ďalej, čo nám Biblia zjavuje o umiestnení raja, /nebies/ a Božieho trónu. Kde je nebo? Duchovne veľmi blízko. Odísť z tela, znamená byť prítomný u Pána. /Pre spasených/. Mnohí sa iste pokúšali zistiť, ako ďaleko je nebo. Kde je Boží trón a raj? Jednu vec vieme isto, že je dosť blízko, aby nás Boh počul, keď sa modlíme. Zmŕtvychvstalý Pán Ježiš mal telo z mäsa a kostí, vystúpil na nebesia a žije teraz v nebi v tomto tele a mŕtvi v Kristu sú von z tela a u Pána. To znamená, že nebo je na určitom mieste a nie hocikde všeobecne. Pamätajme, že raj a Boží trón spolu úzko súvisia. Mnohé časti Písma svedčia, že Ježiš vstúpil na nebesia a posadil sa po pravici Božej. O Jeho vstúpení na nebesia svedčia tieto verše. Mar 16:19; Luk 24:51; Sk 1:9-11; Žid 8:1 a iné . Je tam prítomný pred Božou tvárou za nás Žid 9:24. Samotný Štefan, keď umieral videl nebesia otvorené a Syna človeka stáť po pravici Božej. On je náš jediný Spasiteľ, a jediný, ktorý sa môže za nás prihovárať.
Skutky 7:55 A on súc plný Svätého Ducha uprel zrak do neba a videl slávu Božiu a Ježiša stáť po pravici Božej
56 a povedal: Hľa, vidím nebesia otvorené a Syna človeka stáť po pravici Božej!
1 Ján 2:1 Moje dieťatká, toto vám píšem nato, aby ste nezhrešili. A keby niekto zhrešil, máme prímluvcu u Otca, Ježiša Krista, spravedlivého.

Raj, nebo je miesto spravodlivých, musí byť v tých istých oblastiach, ako Boží trón. Je jasné, že sú spolu, pretože Kristus sedí po pravici Božej a o zosnulých vieme, že sú s ním. Podľa toho, je trón umiestnený v onom treťom nebi, v mieste kde sú spravodliví, v raji, ktorý je v treťom nebi, alebo je tretím nebom. Súhlasí to tým, čo sme písali o troch výrazoch slova „nebo“. Iba pripomeniem, bolo to: 1. Nebo – zemská atmosféra, 2. Nebo – miesto zdržiavania sa zlých mocností, 3. Nebo – miesto raja, prítomnosť Božia.
Teraz vieme, že tretie nebo je niekde nad týmito prvými dvoma nebesiami, ale presné miesto Božieho trónu a raja ťažko určiť. Je to reálne miesto, kde sa dá pohybovať, byť telesne prítomný. Skúsme ho bližšie lokalizovať. V Písmach je vždy spomenuté, ako oblasť, ktorá sa nachádza hore. Ale kde to je „hore“? Pre nás je „dole“ vždy k stredu zeme, a „hore“ vždy smerom preč od zeme. Je to tak všade, u nás, v Číne, Amerike i Austrálii. Hore je všade a nikde.
Nasledujúca úvaha nás upozorní na niektoré fakty v súvislosti s lokalizáciou neba.
V Izaiáš je reč o Luciferovi :
Izaiáš 14:12 Jakž to, že jsi spadl s nebe, ó lucifeře v jitře vycházející? Poražen jsi až na zem, ještos zemdlíval národy.
Izaiáš 14:12 Ako si len padol s nebies, jasná hviezdo, synu rannej zory! Zoťatý si na zem, ktorý si porážal národy.
13 A veď ty si povedal vo svojom srdci: Vystúpim hore do neba; vyvýšim svoj trón nad hviezdy silného Boha a posadím sa na vrchu slávnostného shromaždenia Božieho, v najďaľších krajoch severa;
14 vystúpim na výšiny oblakov a budem podobný Najvyššiemu!

Tu máme správu, že nebo je na „najďaľších krajoch severa“, a že je to nad výšinami oblakov a nad hviezdami. V žalmoch tiež nájdeme potvrdenie miesta, ktoré môže byť iba sever.
Žalmy 75:7 Lebo nie od východu ani od západu ani nie od púšte prichádza povýšenie.

Sever je vždy v tom istom smere, nech sme kdekoľvek na našej zemi. Pri pohľade z Číny, Austrálie, Ameriky, ba aj z oboch zemských pólov je sever vždy hore. Je zaujímavé, že zemepisný i magnetický pól na zemi smeruje vždy na sever . Kto vie vysvetliť, prečo strelka kompasu ukazuje vždy ku Polárke?
Ezechiel 1:4 A videl som a hľa, búrlivý vietor prišiel od severa.

Takto popisuje Ezechiel Božie videnie, ktoré prišlo zo severu. Hvezdári pri svojich pozorovaniach zistili zaujímavý fakt, že na severnej oblohe je nápadne menej hviezd, kým iné oblasti sa hviezdami priam hemžia. Niektorí z nich označujú toto miesto slovami „prielom do nebies“. Či snáď Svätý Duch učinil o tomto mieste zmienku u Jóba?
Jób 26:7 Rozťahuje sever nad prázdnom; zavesil zem na ničom.

Aký zmysel majú tieto rôzne state Písma, ktoré hovoria o severe? Či by toto prázdne miesto nad severom a za hviezdami bolo oblasťou Božieho trónu a raja? Opäť sa dostávame k predpokladom, hypotézam, no korešpondujúcich s Písmom. Je to napokon mojím cieľom, človek by sa mal zamýšľať nad každým veršom v Biblii. Ani jeden z nich tam nie je náhodou, všetky majú svoj význam a súvislosť. Pri stave dnešného poznania musíme uznať, že nie všetko je nám stopercentne jasné a tak to zostane až do času, kedy nám Pán zjaví úplnú pravdu. Tú sa dozvieme „potom“. Po našej smrti, po uvedení do reality večného života či zatratenia. Pre niekoho to bude pravda plná radosti a očakávania, pochopenia dokonalosti Božieho plánu spásy v každom detaile, pre iných pravda krutá, nevyhnutná no v každom prípade spravodlivá. To napokon uznajú aj tí, ktorí prepadnú zatrateniu. Uznajú /ale nie vyznajú a prijmú/ Pána Ježiša Krista ako Kráľa Kráľov a Pána Pánov . Pravda, na ich postavení to už nič nezmení.
Kvôli objektivite, musíme ukázať na dva zdanlivo rozporné verše z Písiem, ktoré radi používajú oponenti našich zistení. Obhajujú týmito veršami svoj názor, že spasení mŕtvi nie sú v nebesiach s Pánom. Odcitujem ich presne:
Ján 3:13 A nikto nevstúpil hore do neba, iba ten, ktorý sostúpil z neba - Syn človeka, ktorý je v nebi.
Skutky 2:34 Lebo Dávid nevstúpil na nebesia, ale on hovorí: Riekol Pán môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici,
dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh.

V prvom prípade používa Pán tento výrok pred svojou smrťou, vzkriesením a nanebovstúpením. Až pri Jeho zostúpení do „hádesu“ a následnom vystúpení na nebesia, boli spravodliví prenesení do tretieho neba, raja. Keď Kristus hovoril tieto slová, ozaj ešte nikto do neba nevystúpil. Preto toto Pánove oznámenie nie je v kontradikcii so žiadnym učením. V druhom prípade sa hovorí o Dávidovi. Ale pozor, hovorí sa o jeho tele, nie duši, duchovnej podstate. Dávid nevstúpil telesne na nebesia, tam vystúpil so svojim dokonalým telom iba Kristus, ktorý bol vzkriesený i telesne. Jeho telo sa nikde nikdy nenašlo. Ani tieto verše nedokazujú, že by sme nemali pravdu. Na tomto mieste treba v tejto súvislosti spomenúť obtiažny text Mat 27:51-53. Hovorí sa v ňom o udalostiach pri ukrižovaní, nás konkrétne zaujíma fakt, že „hroby sa otvárali a mnohé telá zosnulých svätých vstali“. Opis tohoto zmŕtvychvstania tiel sa nachádza iba v Evanjeliu podľa Matúša. Ja osobne nepochybujem o tom, že sa to stalo presne tak ako to Matúš opisuje. To, že sa jedná o telá svätých ukazuje na skutočnosť výberu tých, ktorí boli vzkriesení aj telesne. Mohlo ísť o prorokov, svätých, ktorí priamo predpovedali príchod Mesiáša a svojím ukázaním sa mnohým tak vzdali hold obeti Pána na Golgote .

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4769  ~  Člen od: 06 december 2003  ~  Posledná návšteva: 28 máj 2007 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

veritas

Stav: offline

 Odoslaný - 11 november 2004 :  10:02:40  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: veritas  Odoslať ICQ správu pre: veritas  Pridať veritas do zoznamu priateľov
Aleluja! :)

Nemusím vytvárať novú tému. :) PavelBa to urobil za mňa :)

Tu je krásne vysvetlené, čo to predpeklie (raj spravodlivých) vlastne je:
http://www.globalserve.net/~mbc24/Q%20051-100/097_predpeklie.htm

2Pt 1,20 | Sir 28,15 | Mt 18,15-22
Autor bol od roku 2001 animátorom a pomocníkom vo farnosti Bratislava-Rača, pracoval v oblasti výpočtovej techniky. Od roku 2006 študuje katolícku teológiu. Je praktizujúcim kresťanom-katolíkom. Internetové stránky autora: www.trobon.org. Pane, ja viem, že za veľa nestojím, ale Ty vieš, ako veľmi Ťa milujem!

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 2806  ~  Člen od: 11 august 2004  ~  Posledná návšteva: 22 február 2009 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Marcelllooo

Stav: offline

 Odoslaný - 11 november 2004 :  10:12:52  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: Marcelllooo  Odoslať ICQ správu pre: Marcelllooo  Zobraziť adresu v MSN Messengeri pre: Marcelllooo  Pridať Marcelllooo do zoznamu priateľov
quote:
Teraz vieme, že tretie nebo je niekde nad týmito prvými dvoma nebesiami, ale presné miesto Božieho trónu a raja ťažko určiť. Je to reálne miesto, kde sa dá pohybovať, byť telesne prítomný. Skúsme ho bližšie lokalizovať.

Vyvstava mi este otazka: Je casopriestor Bozim stvorenim a teda Boh je nad casopriestorom, alebo je Boh v casopriestore? Alebo je casopriestor a Boh totozny?

Lebo o lokacii, oblastiach a vzdialenostiach ma zmysel rozp[ravat ioba v priestore. Je Boh, Duch, v priestore?

GMK: Geniálny Marcelllooo Kráľ

 Krajina: Antigua and Barbuda  ~  Počet príspevkov: 10311  ~  Člen od: 15 máj 2004  ~  Posledná návšteva: 05 marec 2009 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

veritas

Stav: offline

 Odoslaný - 11 november 2004 :  10:23:19  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: veritas  Odoslať ICQ správu pre: veritas  Pridať veritas do zoznamu priateľov
Mne, vystáva jedna otázka...

Dá sa more preliať do do mušle?
Verím, že áno. Bohu nič nie je nemožné!

Keď sa mohlo 5 chlebov a 2 ryby premeniť na 12 košov plných odrobiniek a nasýtiť pritom dav ľudí... prečo nie?

Ale rozumom to nepochopíme.
A ani najvýkonnejší výpočtový systém (hlavne s lost-clustermi) to nikdy nepochopí...

:)))

2Pt 1,20 | Sir 28,15 | Mt 18,15-22
Autor bol od roku 2001 animátorom a pomocníkom vo farnosti Bratislava-Rača, pracoval v oblasti výpočtovej techniky. Od roku 2006 študuje katolícku teológiu. Je praktizujúcim kresťanom-katolíkom. Internetové stránky autora: www.trobon.org. Pane, ja viem, že za veľa nestojím, ale Ty vieš, ako veľmi Ťa milujem!

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 2806  ~  Člen od: 11 august 2004  ~  Posledná návšteva: 22 február 2009 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

pavelba

Stav: offline

 Odoslaný - 11 november 2004 :  11:14:19  Zobraziť profil  Odoslať ICQ správu pre: pavelba  Pridať pavelba do zoznamu priateľov
Nemusíme si predstavovať čo keby , stačí sa pozrieť napr. na takú dažďovku.
Človek si povie, obyčajný červ, ale... Boh ako "konštruktér", ju zostrojil tak, že sa preryje do najmenšej skulinky, Má dva tlakové vankúše, ktoré sa nachádzajú v každom jednom článku jej tela. Keď sa svaly napnú, vznikne vo vankúšok pretlak 1560 pascalov, čo je 1,54% atmosférického tlaku.
Viete, ža má dážďovka aj ostne? To na to, aby sa mohla pohybovať. Niečo ako kotvy, alebo horolezecké "mačky". Tie sú tiež na každom článku v počte osem. A sú zasunovacie, podobne ako drápky u mačky.
Myslíte, že vznikla náhodnou mutáciou? Ja v to neverím.

Jej nepriateľom je krtko. Prečo ho spomínam?
Dážďovka oplýva jednou pozoruhodnou vlastnosťou a tou je dorastanie strateného tela. A teraz zaujímavosť. Nepoznám tvora, ktorý keď príde o časť tela, kde má mozog prežije, dážďovke i táto časť tela dorastá. Práve to využívajú krtkovia na predzásobenie sa na zimu. Nájdu dážďovku odkúsnu jej hlavu a tým jej znemožnia pohyb. Potom si ju odvlečú do brlôžku a prilepia na stenu. Pokiaľ dážďovke stihne dorásť hlava kým sa dostane na jedálniček, utečie.. väčšinou však nestihne.

Skláňam sa pred Božím dielom, pred Bohom samotným. Všetko čo je vôkol nás má svoju úlohu a dokazuje Jeho dokonalosť pri tvorení. Sláva jemu na veky, haleluja!

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 4769  ~  Člen od: 06 december 2003  ~  Posledná návšteva: 28 máj 2007 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Marcelllooo

Stav: offline

 Odoslaný - 11 november 2004 :  11:30:46  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: Marcelllooo  Odoslať ICQ správu pre: Marcelllooo  Zobraziť adresu v MSN Messengeri pre: Marcelllooo  Pridať Marcelllooo do zoznamu priateľov
quote:
Pôvodne poslal veritas
Dá sa more preliať do do mušle?
Verím, že áno. Bohu nič nie je nemožné!

Nic nie je nemozne? A co takto stvorit kamen, ktory neudvihne?

No? Stale mu nie je nic nemozne? Z tohto sa da vykluckovat jedine dvoma sposobmi: Prehlasit to za logicky nezmysel alebo pripustit, ze Bohu je nieco nemozne. Obe moznosti rucaju tvoj nahlad na Boha.

quote:
Keď sa mohlo 5 chlebov a 2 ryby premeniť na 12 košov plných odrobiniek a nasýtiť pritom dav ľudí... prečo nie?

Iste. Ak moze stvorit casopriestor, tak s nim moze takto manipulovat a dokonca urobit transformaciu, ze vsetky vody sveta zmestia do tej musle (jedinou jednoduchou transformaciou) alebo i chleba vyrobit z nicoho.

quote:
Ale rozumom to nepochopíme.

Ja to rozumom chapem. A viem si to aj predstavit. Ano, vdaka matematike a informatike.

quote:
A ani najvýkonnejší výpočtový systém (hlavne s lost-clustermi) to nikdy nepochopí...

K invektivam sa nevyjadrujem.

GMK: Geniálny Marcelllooo Kráľ

 Krajina: Antigua and Barbuda  ~  Počet príspevkov: 10311  ~  Člen od: 15 máj 2004  ~  Posledná návšteva: 05 marec 2009 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

veritas

Stav: offline

 Odoslaný - 11 november 2004 :  11:35:32  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: veritas  Odoslať ICQ správu pre: veritas  Pridať veritas do zoznamu priateľov
Ak môže tak nech nemôže...

Pročítaj si (pozorne) toto (je to tom tvojom kameni)

http://www.iprimus.ca/~mbc24/CLANKY/0004_akmozenechnemoze.htm

A ja tomu chápem. Uvidím, čo na to systém GMK...
(snáď "nespadne", lebo kto by ho "zdvíhal". Tak prešpekulovaný stroj sa ťažko rebootuje...) :))
I keď niekedy na vymazanie pamäte (swapu a rôznych daemonov, čo zapratávajú systémovú pamäť) je to dobré riešenie... Kde máš reset-button?

2Pt 1,20 | Sir 28,15 | Mt 18,15-22
Autor bol od roku 2001 animátorom a pomocníkom vo farnosti Bratislava-Rača, pracoval v oblasti výpočtovej techniky. Od roku 2006 študuje katolícku teológiu. Je praktizujúcim kresťanom-katolíkom. Internetové stránky autora: www.trobon.org. Pane, ja viem, že za veľa nestojím, ale Ty vieš, ako veľmi Ťa milujem!

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 2806  ~  Člen od: 11 august 2004  ~  Posledná návšteva: 22 február 2009 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mirecnr

Stav: offline

 Odoslaný - 11 november 2004 :  11:58:26  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: mirecnr  Send mirecnr an AOL message  Odoslať ICQ správu pre: mirecnr  Zobraziť adresu v MSN Messengeri pre: mirecnr  Pridať mirecnr do zoznamu priateľov
Sqely clanok a pekne vysvetlenie, najma:
Neodpovedaj pocháblovi podla jeho bláznovstva, aby si sa mu nestal aj ty podobnym (Prís 26:4).
Inak, GMK, videl si uz zelezne drievko z umelej hmoty?:)

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 2690  ~  Člen od: 06 november 2003  ~  Posledná návšteva: 04 marec 2018 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

veritas

Stav: offline

 Odoslaný - 11 november 2004 :  11:59:47  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: veritas  Odoslať ICQ správu pre: veritas  Pridať veritas do zoznamu priateľov
Ten článok sa aj mne veľmi páči! Dokonca, je tak dobre napísaý, že ho používam pri práci s birmovancami (skoro ho viem na spamäť)...
Chvála Pánovi za človeka, čo ho napísal!

2Pt 1,20 | Sir 28,15 | Mt 18,15-22
Autor bol od roku 2001 animátorom a pomocníkom vo farnosti Bratislava-Rača, pracoval v oblasti výpočtovej techniky. Od roku 2006 študuje katolícku teológiu. Je praktizujúcim kresťanom-katolíkom. Internetové stránky autora: www.trobon.org. Pane, ja viem, že za veľa nestojím, ale Ty vieš, ako veľmi Ťa milujem!

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 2806  ~  Člen od: 11 august 2004  ~  Posledná návšteva: 22 február 2009 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

Marcelllooo

Stav: offline

 Odoslaný - 11 november 2004 :  12:04:04  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: Marcelllooo  Odoslať ICQ správu pre: Marcelllooo  Zobraziť adresu v MSN Messengeri pre: Marcelllooo  Pridať Marcelllooo do zoznamu priateľov
quote:
Ich presvedcenie, ak ho tak mozno nazvat, je len presvedcením, ktoré vychádza zo sily ich vôle, nie z vnútornej sily pravdy.

Co je to vnutorna sila pravdy a co viera? Nema mat clovek vieru? Presvedcenie?

quote:
Toto je tym "tajnym", obycajne podvedomym dôvodom ich "apostolátu". Pretoze sami nemôzu dospiet k vnútornej istote, hladajú spolocníkov svojich ídeí v nádeji, ze tí druhí skrze ich "apostolát" dospejú k vnútornej istote a tí im spätne pomôzu zbavit sa tej mucivej neistoty.

Hladajú argumenty, ktoré by vniesli protirecenie ohladom Boha. Ved je jasné, ze ani Boh si nemôze protirecit.

S tymto suhlasim a vyjadril som to uz skorej. Stratil som zem pod nohami a spochybnujem vsetko naokolo v nadeji, ze mi niekto da istotu.

quote:
1) Prvy spôsob odpovede je mlcanie a mily, sústrastny úsmev, alebo iné ozaj láskavé gesto, lebo z vyssie objasneného psychologického pozadia je jasné, ze takáto osoba trpí a potrebuje v prvom rade lásku a nie odpoved na túto nezmyselnú otázku.

Aj s tymto sa da suhlasit, avsak teraz neriesime emocionalnu potrebu GMK (ktoru GMK naozaj postrada, to sa vsak nevyriesi tymto sposobom; problemy GMK su viacrozmerne a paralelne, hoci sa prekryvajuce) avsak to, ci je predstava o Bohu spravna a ci nie.

Vsimni si, ze v poslednej vete otec Eirene konstatuje, ze sa jedna o "nezmyselnu otazku", cize zmysluplnost je namieste aj pri kladeni poziadavok, ci predstav o Bohu. Samozrejme, sa tym zmensuje mnozina pripustnych rieseni oproti povedne uvazovanym...

quote:
2) Niekedy, ked si v spolocnosti ludí, a jasne vidís, ze niekto chce touto otázkou zosmiesnit nábozenstvo, hoci by sa tváril, ze to s tou otázkou myslí vázne, môzes si zvolit iny spôsob. Ba, aby sa ochránili slabí vo viere, tento spôsob by sa aj odporúcal.

Hoci GMK sa nesnazi nabozenstvo zosmiesnovat, suhlasi aj s tymto odstavcoma uz vela krat prichitil zosmiesnovacov na hruskach a museli so zveseny nosom odst.

Dolezite je vsak,ze aj v tomto pripade je verdikt - otazka je nezmyselna a nelogicka.

quote:
3) Tretí spôsob môzes pouzit, ked ti niekto polozí túto otázku nie zo zloby, ale jednoducho zo záujmu.


No a v tejto casti uz otec Eirene teda jasne konstatuje a vysvetluje, ze sa jedna o nezmysel a nelogickost. Nuz, ale to som tvrdil od zaciatku. Teda Bohu je mozne vsetko, co mu je mozne, alebo inak, Bohu je mozne vsetko, co mu neprotireci. A odtial je uz len kusok k usporiadanosti a nekonfliktonosti, cize poriadku. A logika jhe jednym z nastrojov poriadku.

Cize Boh je o poriadku a vztahoch. Nuz, ale to tvrdim od pociatku... A matematika a informatika umoznuju skumat a pouzivat oba tieto atributy, co je ale dolezite, robi to spravnym sposobom, narozdiel od filozofickych kategorii (kam patri aj fyzika).

quote:
A ja tomu chápem. Uvidím, čo na to systém GMK...

System GMK chape a dava otcovi Eireneovi za pravdu v plnopm rozsahu. Avsak to zaroven znaci, ze pravdu mal aj GMK, ked tvrdil, ze vsetko ma svoj poriadok. Ty si vsak asi chcel ukazat nieco ine...

quote:
snáď "nespadne", lebo kto by ho "zdvíhal".

No to neviem, lebo GMK ma silu osobnosti.

quote:
Tak prešpekulovaný stroj sa ťažko rebootuje...)

Ani nie. Treba vediet ako na to a kde je vyinac.

quote:
I keď niekedy na vymazanie pamäte (swapu a rôznych daemonov, čo zapratávajú systémovú pamäť) je to dobré riešenie...

No a z tohto dovodu som si neulozil informaciu o tom co je to LICH a QEV. Bolo to zbytocne. Navyse, ked som mohol vyzvat uzivatela, aby zaplnil premenne...

GMK: Geniálny Marcelllooo Kráľ

 Krajina: Antigua and Barbuda  ~  Počet príspevkov: 10311  ~  Člen od: 15 máj 2004  ~  Posledná návšteva: 05 marec 2009 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

veritas

Stav: offline

 Odoslaný - 11 november 2004 :  12:08:14  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: veritas  Odoslať ICQ správu pre: veritas  Pridať veritas do zoznamu priateľov
Si srandista, GMK, rozumieš vtipu...
Mám Ťa rád! :)
Bože, pomáhaj GMK, daj mu silu, ochranu a pomoc! Daj sa mu spoznať vo svojej kráse a dobrote! :)
AMEN!2Pt 1,20 | Sir 28,15 | Mt 18,15-22
Autor bol od roku 2001 animátorom a pomocníkom vo farnosti Bratislava-Rača, pracoval v oblasti výpočtovej techniky. Od roku 2006 študuje katolícku teológiu. Je praktizujúcim kresťanom-katolíkom. Internetové stránky autora: www.trobon.org. Pane, ja viem, že za veľa nestojím, ale Ty vieš, ako veľmi Ťa milujem!

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 2806  ~  Člen od: 11 august 2004  ~  Posledná návšteva: 22 február 2009 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky

mirecnr

Stav: offline

 Odoslaný - 11 november 2004 :  12:17:11  Zobraziť profil  Navštíviť domácu stránku užívateľa: mirecnr  Send mirecnr an AOL message  Odoslať ICQ správu pre: mirecnr  Zobraziť adresu v MSN Messengeri pre: mirecnr  Pridať mirecnr do zoznamu priateľov
Amen.

 Krajina: Slovakia  ~  Počet príspevkov: 2690  ~  Člen od: 06 november 2003  ~  Posledná návšteva: 04 marec 2018 Upozorniť moderátora  Na začiatok stránky
  Previous Topic: Kňaz a žena II. Téma   
 Verzia pre tlač
Choď na:
 Image Forums 2001 Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.06